Når uheldet er ude

 

Under brandslukning gør brandvæsenet sit bedste for at redde så mange værdier som muligt, og efterfølgende tilkaldes som regel et følgeskadefirma for at sikre værdierne yderligere. Herefter er det op til skadelidte at forholde sig til alt det praktiske omkring forsikringer, oprydning og genopbygning af det nedbrændte, oveni den belastning det er, at have mistet sine ejendele.

Man kan derfor i lang tid efter branden have behov for rådgivning til forskellige problemstillinger og det kan være en god idé at kontakte en advokat eller lignende rådgiver fra starten.

 

Alt det man ikke kan se

Det er åbentlyst at en brand ødelægger en masse ting. Fysiske ting er normalt til at erstatte. Men mange oplever også at blive psykisk påvirket af en brand. Det er normalt at reagere forskelligt. Nogle bliver ikke påvirket, mens andre blive triste eller bange i tiden efter en brand. Det kan være en fordel at søge støtte hos de nærmeste og fortælle det på arbejdspladsen. Husk at være opmærksomme på børn. Der opstår altid en masse følelser og tanker hos børn. Fortæl om branden i daginstitutionen eller skolen.

Nogle personer vil have behov for psykisk støtte fra en psykolog. Udgifter til behandlinger kan dækkes af forsikringen i visse tilfælde.

 

Herunder kan du finde svar på mange at de spørgsmål, som ofte opstår. Det kan være både af forsikringsmæssig art, rådgivning fra advokat og arkitekt, samt de nødvendige kontaktoplysninger på offentlige instanser, som skal kontaktes i tiden efter branden f.eks. vedrørende mistede personlige papirer. Personlige papirer som sundhedskort, kørekort, pas og dankort er næsten uundværlige, når hverdagen skal fungere. Disse ting skal derfor hurtigst muligt bestilles.

Husk at gemme alle kvitteringer, da forsikringsselskabet ofte dækker udgiften.

 

Sundhedskort (sygesikringsbevis)

Nyt sundhedskort bestilles i BorgerService. Kortet kan bestilles på kommunens hjemmeside.

 

Kørekort

Kørekort udstedes via BorgerService. Ansøgningsblanketten og vejledning kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Pas

Du skal personligt møde i BorgerService, hvor de kan udstede nyt pas. Du kan på kommunens hjemmeside se, hvad du skal medbringe.

 

Fødsels- og dåbsattest/navneattest

Ny fødsels- og dåbsattest eller navneattest kan udstedes ved henvendelse til kirkekontoret eller den kirkebogsførende sognepræst. På personregistrering.dk kan man bestille attesten ved hjælp af NemID eller digital signatur. Attesten er gratis. 

 

Vielsesattest

Ny vielsesattest udstedes ved henvendelse til kirkekontoret eller den kirkebogsførende sognepræst. På personregistrering.dk kan man bestille attesten ved hjælp af NemID eller digital signatur. Attesten er gratis.

 

NemID

Hvis du mangler din NemID så kan du bestille et nyt på denne side.

 

Registreringsattest

Ny registreringsattest kan bestilles hos SKAT ved personlig henvendelse eller på Skats hjemmeside under BORGER.

 

Skøde på huset

Er skødet gået til i branden, kan udskrift af skødet rekvireres på tinglysningens hjemmeside.

 

Forsikringspapirer

Kontakt dit forsikringsselskab.

 

Bankpapirer

Dankort, Visakort, MasterCard og almindelige hævekort rekvireres hos dit pengeinstitut.

 

Eksamensbeviser

Kontakt den pågældende uddannelsesinstitution.

 

Arkitektens råd

Når man har været igennem en traumatisk oplevelse, som det er, når ens bolig helt eller delvist er nedbrændt, drejer det sig i første omgang om at tage hånd om liv og helbred, sikring af bolig og ejendele m.m. Herefter kan det være en god ide, at kontakte en rådgiver (f.eks. arkitekt eller ingeniør).

Det er en god ide at have rådgiveren med helt fra starten, hvor forsikringsselskabet vurderer skadens omfang og mulighederne for genopbygning eller nybygning. Rådgiveren kan vurdere de byggetekniske forhold, og har også indsigt i forsikringsbetingelser samt økonomien i de forskellige løsninger.

Arkitekten kan komme med forskellige muligheder, når det drejer sig om en væsentlig genopbygning, og ved nyopførelse kan gives forslag til evt. bedre placering på grunden og ny indretning af boligen, så den tilpasses familiens behov.

Udgiften til rådgiveren er beskeden i forhold til de store beslutninger, det drejer sig om. De fleste forsikringer har afsat beløb til rådgivning efter kundens ønske.

Når omfanget af skaden er afklaret, og der er aftalt økonomi med forsikringsselskabet med hensyn til om- eller nybygning, kan der ydes hjælp med projektering, byggeansøgning, prisindhentning og byggeledelse og byggetilsyn. Alle ydelser aftales skriftligt inden igangsætning, så der ikke kommer uventede store regninger.

 

Advokatens råd

Pas på forhastede beslutninger!

Forsikringsselskabet er ofte hurtigt ude med et forligstilbud, men PAS PÅ! Det kan være uoverskueligt at opgøre sit totale tab kort efter branden. Forsikringsselskaberne har en interesse i at begrænse erstatnings-udbetalingen. Det første tilbud ligger derfor ofte under det reelle tab, og giver derfor en mindre erstatning, end ud har krav på.

Har du først skrevet under på et forlig, kan du ikke senere gøre yderligere krav gældende, hvis det viser sig, at skaden er større en først antaget. Når man står i en situation med en nedbrændt ejendom, kan man være letpåvirkelig og uligevægtig. Det kan derfor være en god idé, at du rådfører dig med en advokat.

Ofte vil udgiften til bistand fra en advokat være dækket af forsikringen. Selv om du skulle ende med selv at må betale udgiften, vil det i mange tilfælde kunne betale sig, idet erstatningen bliver større.

Advokaten har erfaring i forhandling med forsikringsselskaber, og kendskab til hvilke skader/tab der dækkes, og hvordan tabet skal opgøres overfor forsikringsselskabet.

 

Forsikringen

Det er vigtigt at kende procedurerne, når forsikringsselskaberne skal dække dine brandskader. Et enkelt fejltrin kan have indflydelse på størrelsen af den erstatning, du får udbetalt.

Du skal sørge for, at skaderne ikke bliver større end de er. Ved alvorlige skader skal du kontakte dit forsikringsselskab, som vil vurdere, om der skal ydes en øjeblikkelig indsats, der kan begrænse skaderne.

Brandforsikring (husforsikring)

Brandforsikringen dækker både huset, husets installationer, hårde hvidevarer og andet inventar, der er fastmonteret enten indvendigt eller udvendigt på huset.

Der kan være små forskelle i, hvad en brandforsikring dækker hos de enkelte forsikringsselskaber. Du kan se præcis, hvad din brandforsikring omfatter, i de forsikringsbetingelser, du har fået udleveret, da du tegnede forsikringen.

Før forsikringsselskabet kan opgøre, hvor stor en erstatning du kan få, skal I først blive enige om, hvad der er beskadiget - del for del. Derefter skal der sættes en pris på, hvad det vil koste at udskifte eller reparere alle de beskadigede bygningsdele, det faste inventar, installationer m.m.

Normalt fastsættes erstatningen til det beløb, som det vil koste at udbedre skaden på skadetidspunktet med samme byggemåde og materialer, som det skaderamte.

Erstatningen kan blive sat ned, hvis dit hus ikke er vedligeholdt, eller hvis det er i meget dårlig stand eller er meget gammelt. Typisk vil erstatningen blive sat ned, hvis huset er forringet med mere end 30 procent i forhold til nyværdien.

I princippet bliver erstatningen først udbetalt, når skaderne er repareret, eller når et nyt hus er genopført.

Normalt kan du dog få erstatningen udbetalt i rater, så du kan betale håndværkerne, efterhånden som de forskellige dele af byggeriet bliver færdigt. Sørg for at aftale dette med forsikringsselskabet på forhånd.

 

Indboforsikring:

Brandforsikringen dækker normalt ikke indbo, der er brændt eller er blevet beskadiget ved brand eller ved brandslukning. Hvis dit indbo skal være dækket ved brand, skal du have tegnet en indboforsikring.

Kontakt hurtigst muligt det forsikringsselskab, hvor du har tegnet din indboforsikring, så du kan få lavet en skadesanmeldelse. I mange tilfælde kan anmeldelse laves via Internettet.

Erstatningens størrelse afhænger af, hvor gammelt dit indbo er. Hvis det er under 1 eller 2 år gammelt, vil det typisk være nyprisen på skadetidspunktet der udbetales. Er dit indbo ældre, vil erstatningen ske med fradrag for slid og ælde. Du skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft indbo af den alder og værdi, som du har beskrevet i skadeanmeldelsen. Det kan du gøre ved at indsende kvitteringer/billeder og beskrivelse sammen med skadeanmeldelsen. Har du ingen dokumentation, risikerer du, at dit krav bliver afvist, eller at erstatningen fastsættes efter et skøn. Smid ikke beskadigede ting væk, før forsikringssel-skabets taksator har set det, og noteret det i skadesrapporten.

 

Hvis du bor i lejlighed 

Når man som lejer bliver udsat for brand, er ejendommen forsikret mod brand, oversvømmelse og andre skader. Men det er ens private indbo og personlige ejendele ikke. Alle de ting som du selv har bragt ind i boligen, f.eks. møbler, tøj, køleskab, gulvtæppe, egen pålagt gulvbelægning m.m. er ikke omfattet af udlejers forsikringen. Det skal din egen indboforsikring dække. Hvis du ikke har tegnet nogen forsikring, så må du selv betale skaderne. Og det betyder, at du selv står tilbage med ansvaret for at købe nyt. Du kan læse mere om lejeres forhold her.

Webdesign og udvikling / SYNERGI