Midlertidige overnatninger

Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning.

Lokaler i institutioner, skoler, idrætshaller, osv. er i de fleste tilfælde ikke indrettet til overnatning, som det for eksempel er tilfældet for hoteller. Det betyder, at der er en række sikkerhedsmæssige krav, som skal være opfyldt, for at sådanne lokaler kan anvendes til midlertidig overnatning.

 

Lovhjemmel:

Der er ændret i reglerne for midlertidige overnatninger. Ændringerne er trådt i kraft 1. januar 2022 og omhandler primært selve ansøgningsprocessen. Det er ikke længere brandvæsnet som sagsbehandler sagerne, men den kommunale byggemyndighed. Dette fremgår nu af bygningsreglementets §6 h stk. 2.

Stk. 2. Midlertidige overnatninger, jf. § 152 a, skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn

 

I bygningsreglementets §152 a kan man læse om reglerne for midlertidige overnatninger.

Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres at:

  1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
  5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
  7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 

 

Bliv klogere med vejledningen:

I bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7 om Drift- kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, afsnit 7.3.11 kan man læse følgende om midlertidige overnatninger:

 

Midlertidig overnatning

Det fremgår af BR18 § 152a at midlertidig overnatning i bygningsafsnit, som ikke er indrettet i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres at:

1) Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.

2) Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.

3) Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst 1 fast vågen vagt.

4) Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.

5) Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.

6) Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.

7) Midlertidige overnatninger skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

 

Dette betyder, at bygningsafsnit omfattet af § 147 nr. 1, 2 og 4 kan benyttes til midlertidig overnatning i op til 5 døgns varighed, når anvisningerne, i afsnit 7.3.2 til 7.3.6 og 7.3.8.2 samt i dette afsnit, efterleves.

 

 

Bygningsafsnittene og de individuelle rum må ikke benyttes til flere overnattende personer, end rummene er godkendt til. Generelt må der i hvert bygningsafsnit (hver brandsektion) maksimalt overnatte 50 personer. For bygningsafsnit placeret i terrænniveau accepteres dog ved midlertidig overnatning mere end 50 overnattende personer.

 

Retningslinjerne, for benyttelse af bygningsafsnittet til midlertidig overnatning, skal indarbejdes i byggeriets DKV-plan. For byggeri, hvor der ikke er udarbejdet en DKV-plan, skal beskrivelserne i dette afsnit følges.

 

Kommunalbestyrelsen skal informeres om brugen af bygningsafsnittet til midlertidig overnatning, hvilket skal meddeles til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Meddelelsen skal vedlægges følgende information og dokumentation.

• Dato og længde for overnatningen.

• Adressen for overnatningen.

• Antal overnattende.

• Kontaktperson under overnatningen.

• Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.

• En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.

• En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

 

Fra rum, der er større end 150 m², skal der være mindst to udgangsdøre til af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangsdørene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

 

For rum på højst 150 m² skal der enten være udgang direkte til det fri i terræn eller adgang til flugtvejsgang med flugtvej i to modstående retninger med en afstand af højst 30 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Rummene skal være beliggende i terrænniveau med udgang direkte til det fri eller redningsåbninger for hver påbegyndt 10 sovepladser, med underkant af redningsåbning højst 2,0 m over terræn. Alternativt kan benyttes rum, der er indrettes tilsvarende retningslinjerne for rum større end 150 m².

 

I bygningsafsnit, hvor der ikke er installeret slangevinder, skal der i overnatningslokaler, eller tilhørende flugtveje, anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere, så der fra et vilkårligt punkt i overnatningslokalet er højst 30 m til nærmeste håndslukningsudstyr.

 

I flugtvejen eller i selve overnatningslokalerne skal der ophænges en brand- og evakueringsinstruks udfærdiget som angivet i appendiks 7B til denne vejledning. (se MSBR's skabeloner for brandinstrukser her)

 

Tobaksrygning, brug af åben ild eller varmeflader er ikke tilladt i overnatningslokalerne og tilhørende flugtveje.

 

Der skal udarbejdes en driftsjournal som beskrevet i afsnit 7.3.8.10.4. Driftsjournalen skal bl.a. indeholde kontrol af ordensregler for forebyggelse af brand som beskrevet i afsnit 7.3.6 og 7.3.8.4. Før benyttelsen, samt hver dag ved overnatninger over flere dage, skal lokalerne kontrolleres og driftsjournalen udfyldes. (se MSBR's skabeloner for driftsjournaler her).

 

I bygningsafsnit uden automatisk varslingsanlæg skal der opsættes røgalarmer både i selve overnatningslokalet og for lokaler uden direkte udgang til det fri tillige i tilhørende flugtveje. Der skal opsættes røgalarmer, så der fra et hvert punkt højst er en horisontal afstand på 10 m til den nærmeste og i en højde højst 11 m over gulv. Ved opsætning af flere røgalarmer skal disse være sammenkoblede for hele bygningsafsnittet. Der kan både benyttes røgalarmanlæg med fast strømforsyning og røgalarmer med batteridrift alene.

 

Alternativt til brug af røgalarmer skal der være en fast vågen vagt i selve overnatningslokalet, der skal have mulighed for direkte at aktivere et varslingsanlæg eller på anden sikkerhedsmæssig forsvarlig måde varsle alle i lokalet, f.eks. ved brug af en megafon. Dette vil f.eks. kunne være gældende for idrætshaller eller tilsvarende store eller høje lokaler, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at kunne dække hele lokalet med røgalarmer. Overnatninger i rum til mere end 50 personer skal ske efter en belægningsplan, så det sikres, at de fornødne flugtvejspassager til udgangsdøre ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m. Belægningsplanen skal ophænges i overnatningslokalet. Belægningsplaner til rum for midlertidig overnatning kan udføres som beskrevet i bilag 11d og 13 til denne vejledning.

 

I bygningsafsnit der indrettes til mere end 150 sovepladser, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger. To eller flere bygningsafsnit med fælles flugtveje betragtes i denne sammenhæng som et bygningsafsnit.

 

Du kan læse mere om udarbejdelse af belægningsplaner for midlertidige overnatninger i bygningsreglementets bilag 11d.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI